Kehto Koulu Verkossa -palvelun Käyttöehdot

Kehto Koulu Verkossa on Liikkeenjohdon Kehto Oy:n verkkovalmennuksia tuottava verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu). Avaamalla tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä Asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Kehto Koulu Verkossa -palvelun välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä kehtokouluverkossa-internetsivustolla. 

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan palvelun verkkosivuilla ja rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Liikkeenjohdon Kehto Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Liikkeenjohdon Kehto Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelun toimittaminen ja käyttö


Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Liikkeenjohdon Kehto Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Liikkeenjohdon Kehto Oy voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai itse Palvelulle. Liikkeenjohdon Kehto Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista Liikkeenjohdon Kehto Oy:lle.

Tunnisteet / Tuotelinkit


Asiakkaan Palvelusta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät Liikkeenjohdon Kehto Oy:n omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun ([email protected]) Verkkovalmennuksilla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Liikkeenjohdon Kehto Oyllä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Liikkeenjohdon Kehto Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Liikkeenjohdon Kehto Oy palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa palvelun asiakaspalveluun palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.


Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus


Liikkeenjohdon Kehto Oy ja Palvelu ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Liikkeenjohdon Kehto Oy ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Liikkeenjohdon Kehto Oy ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Verkkovalmennukset ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Mahdollista vahingonkorvausta on vaadittava kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Liikkeenjohdon Kehto Oyn vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevan maksullisen palvelun hintaan.

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelusivustolle, Liikkeenjohdon Kehto Oy:n sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Liikkeenjohdon Kehto Oy:lle, sen sopimuskumppaneille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.


Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla. Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa Verkkovalmennusten liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Liikkeenjohdon Kehto  Oy:n saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Liikkeenjohdon Kehto Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttöoikeuden voimassaolo

 

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 6 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.kehtokouluverkossa.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Liikkeenjohdon Kehto Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.


Tietosuoja

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Liikkeenjohdon Kehto Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Liikkeenjohdon Kehto Oy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Evästeet
Palvelussa käytetään evästeitä.

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkaalta.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Erimielisyydet
Liikkeenjohdon Kehto Oy:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot
Liikkeenjohdon Kehto Oy:n yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta.

Käyttöoikeuden siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Liikkeenjohdon Kehto Oyn etukäteistä kirjallista suostumusta. Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Liikkeenjohdon Kehto Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

Ehtojen voimassaolo
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.5.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. 


Asiakkaan vakuutus
Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Muita erityisehtoja palvelun käyttäjille

Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille.
Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi.
Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Palvelun asiakaspalveluun.


Materiaalien käyttöoikeus

Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai Liikkeenjohdon Kehto Oy:llä Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

Maksaminen
Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Palvelussa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Visa, Mastercard credit, American Express.

Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja

Maksukorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään. Maksunvälittäjänä toimii Stripe. Mikäli asiakas on halunnut tallentaa maksukortin tiedot, asiakas voi milloin tahansa poistaa maksukorttitietonsa palvelusta. Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.

Maksupalvelutarjoaja Stripe
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe.
Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa, jonka välityksellä voi tehdä ostoksia luottokortilla (Visa, MasterCard, American Express). Maksu tapahtuu Stipen sivuilla, jonne käyttäjä ohjataan automaattisesti ostoksen yhteydessä. Kun maksat ostoksen Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.
Stripe näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Maksamiseen liittyvissä reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä maksupalvelun toimittajaan.